Đ/c Cường báo cáo seminar vào 8h30 ngày 27 tháng 6 với nội dung "ứng dụng một số bài tập bổ trợ nâng cao kỹ thuật động tác vượt một chân qua hai tay thành chống ngửa cho sinh viên chuyên ngành". Địa điểm: phòng 98