Khoa Giáo dục Thể chất

Nguyễn Ngọc Việt
Nguyễn Mạnh Hùng
Võ Văn Đăng
Đậu Thị Bình Hương
Ngô Thị Như Thơ
Nguyễn Quốc Đảng
Nguyễn Thị Lài
Phan  Sinh
Trần Đức Thành
Châu Hồng Thắng
Trần Thị Ngọc Lan
Đậu Bắc Sơn
Dương Trọng Bình
Văn Đình Cường
Nguyễn Thị Loan