Thời gian: 14h ngày 24 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC
Người trình bày: Phạm Anh Vũ