Bộ môn Bóng - Điền kinh

Đậu Bắc Sơn
Nguyễn Quốc Đảng
Nguyễn Trí Lục
Nguyễn Thị Lài
Phan  Sinh
Trần Đức Thành
Phạm Anh Vũ