Nội dung:
1. Phân công lao động, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ năm học và học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
2. Đăng ký Seminar + Biên soạn giáo trình + Bài báo khoa hoc + Giờ dạy thao giảng
3. Phân công lao động