Nội dung dự kiến:

- Thống nhất và phân công mỗi môn học có 02 giáo viên đảm nhận

- Đăng ký giảng dạy, hướng dẫn cho các CLB ngoại khóa

- Phân công giáo viên phụ trách trực tiếp lớp 55A - SP GDTC

- Dự kiến, triển khai soạn đề cương các môn chuyên ngành theo CDIO

- Đăng ký viết giáo trình và seminar trong năm học 2017 - 2018

- Dự kiến triển khai cải tiến đề cương Chi tiết các nội dung đào tạo hệ không chuyên tại CS 2.


Trưởng bộ môn 

(đã ký)

Nguyễn Trí Lục

                                  


                                                              Tin, bài: Anh Vũ