Theo thông báo số 1622/ ĐHV-ĐT của Trường Đại học Vinh về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, Nhà trường sẽ tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên vào tháng 6/2015.

Vậy, những sinh viên Khoá 51 trở về trước, đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung về văn phòng khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 26 tháng 05 năm 2015 (Người nhận hồ sơ: Cô Nguyễn Thị Kim Dung, ĐT: 0904 537 859).

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung có tại file đính kèm.

(Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp có trên website của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa/ mẫu đơn của phòng đào tạo)

Lưu ý: Sinh viên nộp 02 bản để nộp Nhà trường và lưu Văn phòng khoa.

3_-_DON_XIN_XET_CONG_NHAN_TOT_NGHIEP_(Bo_sung)_142003163530_151205090741.doc