hực hiện chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa GDTC, kế hoạch công tác của phòng Công tác chính trị HSSV, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên, đề nghị các ban cán sự và ban chấp hành các chi đoàn triển khai các nội dung sau:
📌1. Triển khai thu các loại hồ sơ để đánh giá rèn luyện học kỳ 1 (2023 - 2024)
📌2. Kiểm tra, ra soát việc thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc mua bảo hiểm y tế.
📌3. Quán triệt sinh viên thực hiện mùa thi nghiêm túc, không vi phạm quy chế thi.
📌4. Các thông báo triển khai hoạt động từ Liên chi Đoàn - Liên chi Hội.
💫Sinh hoạt lớp đã diễn ra trong không khí đoàn kết, sôi nổi, phát huy tinh thần dân chủ, chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng cho sinh viên 🌟