1. Thời gian: vào lúc 10h ngày 07 tháng 09 năm 2021

2. Địa điểm: Online

3. Người báo cáo: Nguyễn Trí Lục 

4. Nội dung seminar:

"Cải tiến đánh giá KQHT cho SV khi học các HP thực hành của chtr đt tiếp cận CDIO ngành GDTC, ĐHV"