Địa chỉ lấy tài liệu ôn thi tín chỉ GDTC1, khoá 50 hệ không chuyên

 

Tên địa chỉ:

khoagdtcdhv@yahoo.com

Password:         binhminhđiv>