div> Các em sinh viên khoá 50 đang học môn GDTC1 vào địa chi Email sau đây để lấy tài liệu ôn thi TN:

                                      Tên Email đăng nhập:  khoagdtcdhv@yahoo.com

                                      Password: binhminh