Bản báo cáo của Khoa GDTC về công tác GDTC và những kiến nghị, đề xuất đối với chiến lược phát triển Cơ sở 2

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị

1.1. Quá trình hình thành

Khoa GDTC được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1994, theo Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

1.2. Chức năng nhiệm vụ

a, Chức năng

- Đào tạo cử nhân ngành sư phạm GDTC;

- Đào tạo sau đại học chuyên ngành GDTC;

- Đào tạo và cấp chứng chỉ GDTC cho hệ không chuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng và phát triển phong trào TDTT trong Nhà trường;

- Tham mưu cho Nhà trường về công tác GDTC.

b, Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch đào tạo của đơn vị theo từng năm học đúng với quy định của Nhà trường;

- Tổ chức đào tạo chuyên ngành cư nhân sư phạm GDTC theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường.

- Tổ chức đào tạo sau đại học chuyên ngành GDTC

- Tổ chức dạy học kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập cho hệ chuyên ngành; sau đại học

- Tổ chức dạy học kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập cho hệ không chuyên

- Tổ chức nghiên cứu khoa học ngành GDTC, đổi mới phương pháp giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo về GDTC;

- Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ học tập nâng cao trình độ;

- Quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cũng như quyền lợi chính đáng của giảng viên và cán bộ trong đơn vị.

1.3. Cơ cấu tổ chức khoa GDTC

Khoa GDTC tổng số cán bộ của đơn vị gồm có: 22 người

Số lượng giảng viên: 21 người

Số lượng CB văn phòng: 01 người

Cơ cấu tổ chức đơn vị:

- Ban chủ nhiệm khoa: 04 người (01 Trưởng khoa và 03 phó Trưởng khoa)

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

- Bộ môn giảng dạy (có 03 tổ bộ môn: BM Bóng - ĐK; BM TD-Võ -TTDN; BM PPGD)

- Trợ lý khoa: Trợ lý đào tạo; cố vấn học tập; QLHSSV;

- Tổ chức Công đoàn;

- Đoàn Thanh niên- Hội sinh viên

- Đơn vị có 01 chi bộ: chi bộ khoa GDTC

Khoa GDTC thực hiện chủ trương của Nhà trường về tái cấu trúc sát nhập các đơn vị trong toàn trường. Ngày 17 tháng 10 năm 2016, đơn vị được Nhà trường phân công chuyển từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2 thuộc khu vực tầng 3 tòa nhà Viện Nông nghiệp và Tài nguyên. Sau gần 1 năm chuyển xuống cơ sở 2 đơn vị có đánh giá thực trạng các hoạt động của đơn vị về thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và đề xuất một số yêu cầu của đơn vị:

* Về Thuận lợi

- Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, BGH Nhà trường, sự phối hợp kịp thời của các phòng ban chức năng.

- Tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong Ban chủ nhiệm khoa và các tổ chức, cá nhân trong đơn vị.

- Công tác chính trị tư tưởng của đơn vị từng bước được ổn định, đại đa số cán bộ đã đồng thuận và ủng hộ chủ trương của Nhà trường trong việc tái cấu trúc xắp xếp lại các đơn vị trước đòi hỏi của sự phát triển trong giai đoạn mới.

- Quán triệt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, đơn vị  về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017.

* Về Khó khăn

Về công tác quản lý:

- Khoa đảm nhận cùng lúc đào tạo ở 2 cơ sở (cơ sở 1 và ở cơ sở 2) cho nên gặp không ít khó khăn trong việc quản lý, điều hành đơn vị

Về công tác đào tạo:

- Hệ chuyên ngành khóa 57 GDTC sinh viên đang học giai đoạn 1 mới học 2 môn thể dục và điền kinh. Tuy nhiên vẫn gặp khó khăn trong tổ chức dạy học vì sinh viên ít cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chưa tốt, môi trường không thuận lợi.

- Hệ không chuyên

+ Việc tổ chức dạy môn GDTC ở TT GDQP An ninh Vinh Theo đợt  6 tuần cùng với chương trình GDQP để cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của các cấp (Công văn số 4108/BGDĐT-GDTC ngày 7/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025).

+ Việc tổ chức thi và đánh giá môn GDTC (phần thực hành) cho sinh viên hiện nay là chưa phù hợp với đặc thù môn học thực hành.

Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ở cơ sở 2 là chưa đáp ứng được như ở cơ sở 1.

Thứ nhất: Số lượng, chất lượng sân tập các môn thể thao chưa đạt yêu cầu; nhà tập chưa có

Thứ hai: Môi trường tập luyện không thuận lợi vì thời tiết nắng nóng thiếu

bóng mát, cây xanh

2. Kết quả chính đạt được của đơn vị sau 1 năm ở cơ sở 2.

- Công tác chính trị tư tưởng của đơn vị luôn được chú trọng từ đó giúp cho cán bộ toàn đơn vị thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt và dạy học ở cơ sở 2

- Ổn định đơn vị làm việc ở cơ sở 2

- Phân công lịch trực đơn vị cho cán bộ chủ chốt theo quy định của Nhà trường

- Thực hiện chế độ họp đơn vị, chi bộ theo quy định của Nhà trường và đơn vị

- Hoàn thành kế hoạch năm học 2016-2017 được Nhà trường phê duyệt

- Công tác đào tạo: Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cho hệ chuyên ngành và hệ không chuyên tại cơ sở 2 đúng theo đúng quy định của Nhà trường

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Đơn vị phát huy những mặt mạnh đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học 2016-2017.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

- Công tác chính trị tư tưởng cần được tăng cường nhằm xây dựng đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao trong đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị

            - Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2017 được Nhà trường phê duyệt

- Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tuyển sinh, hoàn thiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO thực hiện cho khóa 58

- Có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, yếu kém, bất cập của đơn vị trong năm học 2016 -2017

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ 2

1.Về công tác đào tạo

1.1. Hệ không chuyên

- Đề nghị nhà trường xem xét việc tổ chức dạy môn học GDTC tại cơ sở 2 theo hình thức phân đều các nội dung học (các tín chỉ) vào các kỳ học; với mục đích rèn luyện thể chất thường xuyên cho sinh viên.

- Nội dung chương trình Giáo dục thể chất cho hệ không chuyên bao gồm 04 nội dung được tổ chức giảng dạy mỗi học kỳ 01 nội dung và được tổ chức đánh giá theo như một môn học độc lập. Bao gồm 04 nội dung sau:

1- Lý thuyết GDTC phần chung: 01 tín chỉ

2- Thể dục cơ bản (thực hành): 01 tín chỉ

3- Điền kinh (thực hành): 01 tín chỉ

4- Tự chọn có định hướng (thực hành): 02 tín chỉ

- Mỗi học phần thực hành trên tổ chức kiểm tra đánh giá theo điểm thành phần là 1/3/6 (điểm chuyên cần thái độ/điểm giữa kỳ/điểm thi kết thúc học phần) cho mỗi nội dung;

- Mỗi học phần thực hành sinh viên phải tham gia học đủ 80% thời gian mới được thi kết thúc nội dung đó;

- Học phần lý thuyết không kiểm tra đánh giá mà chỉ đánh giá chuyên cần; học phần lý thuyết là môn tiên quyết; sinh viên phải học đủ 80% thời gian mới đủ điều kiện để học các học phần thực hành.

- Điểm đạt cấp chứng chỉ: Điểm trung bình của 3 điểm tổng kết các học phần thực hành  ≥ 5.0 điểm

2. Về xây dựng cơ sở vật chất

2.1. Về đầu tư cơ sở vật chất cho GDTC hạng nhỏ và vừa:

- Đề nghị Nhà trường cho trồng cây to lấy bóng mát xung quanh sân tập ở 2 khu vực Viện Nông nghiệp và Tài nguyên – TTGDQP.

- Đề nghị Nhà trường cho làm một số mái che nắng bằng tôn chống nóng vững chắc bằng khung sắt (thay cho mái vòm nhựa) xung quanh sân tập để cho sinh viên trú nắng và mưa gió.

- Đề nghị Nhà trường cho sửa chữa và làm khung lưới sắt xung quang 5 sân bóng chuyền và 2 sân bóng rổ ở TTGDQP và Viện Nông nghiệp và Tài nguyên để thuận tiện cho tập luyện.

- Đề nghị Nhà trường cho làm sân bóng đá cỏ nhân tạo ở Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, hiện nay là sân bằng gạch không đảm bảo an toàn tập bóng đá

- Đề nghị Nhà trường cho làm 01 sân tennis ở TTGDQP để sinh viên chuyên ngành học tập

- Đề nghị cho làm thêm 4 sân cầu lông, 4 đá cầu,  4 hố nhảy ở 2 khu vực Viện Nông nghiệp và Tài nguyên – TTGDQP

- Đề nghị Nhà trường bố trí 02 phòng tâp Thể dục và 02 Bộ âm ly loa đài, micro

- Đề nghị Nhà trường cho lắp hệ thống nước uống cho sinh viên ở các sân tập TDTT

- Đề nghị Nhà trường cấp 20 bộ bàn ghế để sử dụng cho coi thi ngoài trời

- Đề nghi Nhà trường lắp quạt và điều hòa cho phòng họp bộ môn của đơn vị tại tầng 3, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Về đầu tư cơ sở vật chất lớn hiện đại

- Đề nghị Nhà trường cho xây Bể bơi ở TTGDQP

- Đề nghị Nhà trường cho xây dựng Nhà tập TDTT đa năng ở cơ sở 2

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

                                                                                                        (đã ký)    

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:                                                                                            Tin, Ảnh: Anh Vũ