Khoa Giáo dục Thể chất

Nguyễn Ngọc Việt
Lê Minh Hải
Nguyễn Trí Lục
Nguyễn Mạnh Hùng
Võ Văn Đăng
Hoàng Thị Ái Khuê
Đậu Thị Bình Hương
Nguyễn Thị Hà Hạnh
Ngô Thị Như Thơ
Nguyễn Quốc Đảng
Nguyễn Thị Lài
Phan  Sinh
Trần Đức Thành
Phan Anh Vũ
Châu Hồng Thắng
Lê Mạnh Hồng
Trần Thị Ngọc Lan
Đậu Bắc Sơn
Văn Đình Cường
Dương Trọng Bình
Nguyễn Thị Loan
puiopuiop uiopuio 90[pu7op