Ban chủ nhiệm khoa

Nguyễn Ngọc Việt
Lê Minh Hải
Nguyễn Trí Lục
Nguyễn Mạnh Hùng