Tham dự hội đồng xét duyệt có các đồng chí trong hội đồng khoa học trường cùng các phòng ban chức năng như Phòng Khoa học – thiết bị, phòng kế hoạch tài chính cùng các đồng chí trong HĐ khoa học theo quyết định của Nhà trường. Hội đồng khoa học đã được nghe 02 thuyết minh của các tác giả PGS.TS Hoàng Thị Ái Khuê (đề tài: Nâng cao chât lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất phần chung cho sinh viên trường Đại học Vinh); TS. Nguyễn Mạnh Hùng (đề tài: Nâng cao chât lượng giảng dạy học phần thể dục dụng cụ cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Vinh). Nhìn chung, hai thuyết minh đều được HĐKH đánh giá cao về tính khoa học và tính thực tiễn, hội đồng khoa học trường sẽ dựa vào kinh phí dành cho hoạt động NCKH của khoa và mức độ ưu tiên để có căn cứ triển khai thực hiện đề tài phù hợp.