Thời gian: 10h00, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Địa điểm: Vp khoa GDTC

Thành phần: toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDTC

Chủ trì: Bí thư chi bộ

Thư ký; Phó bí thư chi bộ

Nội dung: Triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng 8