Nội dung chính buổi giao ban đơn vị:

- Phân công, đăng ký trực đơn vị trong học kì 1 năm học 2017 – 2018

- Xếp loại lao động cán bộ trong đơn vị:

- Thảo luận về báo cáo tổng kết của đơn vị sau một năm chuyển xuống Cơ sở 2 – Trường Đại học Vinh công tác và hoạt động.

- Tiếp tục đề xuất về bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu trong dạy học và tập luyện.

- Tổ Thể dục, Võ, Thể thao dưới nước Họp Bộ môn vào lúc 13h30' ngày 12/09/2017. Địa điểm: Phòng chuyên môn Nhà thi đấu

- Đóng góp ý kiến:

    + Các hạn chế trong bản tổng kết cần phải nhắc đến nhiều hơn về nguyên nhân, các phương án khắc phục

    + Cơ sở vật chất cần phải có một kế hoạch dài, cụ thể, thông báo cho các Tổ để làm quy hoạch dụng cụ, cơ sở đảm bảo chi tiết hơn

    + Cần phải chấn chỉnh nề nếp giờ giấc hội họp.

    + Hoạt động Đoàn, Hội cần phải kiểm điểm, xây dựng phong trào thanh niên toàn khoa cần phải tăng cường hơn nữa.

    + Cần phải tạo thêm nhiều khu vực bóng mát trong khu vực giảng dạy để tạo điều kiện cho giảng dạy.

                                                                                                                                                    

                                                                                      Tin, Ảnh: Anh Vũ