khoa_gdtc_thao_giang_nam_2018_ki_1.docx

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

---------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

 

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2018TT

Họ và tên

Tiết dạy, ngày, tháng

Tên bài giảng

Địa điểm

Thao giảng cấp Khoa, Viện, Trường

Phạm Anh Vũ

Tiết 7,8,9; Thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2018

Môn Cầu lông dạy cho khóa 57A- GDTC: Ôn tập kĩ thuật tấn công cầu trung bình, học mới kĩ thuật đánh cầu cao sâu kết hợp di chuyển nhiều bước.

Hội trường Trung tâm GDQP

Cấp Trường

Nguyễn Trí Lục

Tiết 2,3,4; thứ 3 ngày 27 tháng 11 năm 2018

Giảng dạy kĩ thuật nhảy xa

Sân nhảy xa Viện NNTN

Cấp khoa

Phan Sinh

Tiết 1; thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2018

Dạy kĩ thuật chuyền bóng cao tay chính diện cho sinh viên hệ không chuyên đại đội 7

Sân bóng chuyền TT QPAN

Cấp khoa

Lê Minh Hải

Tiết 2,3,4; Chủ nhật ngày 118 tháng 11 năm 2018

Hoàn thiện kĩ thuật chạy 100m cho sinh viên hệ không chuyên

SVĐ TT QPAN

Cấp khoa

Nguyễn Quốc Đảng

Tiết 8,9,10; Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018

Hoàn thiện kĩ thuật chạy 100m

SVĐ TT QPAN

Cấp khoa


CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG