div> 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH GDTC VÀ GDTC-QP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009
 

Thứ
Khoá 47 TD
Học từ 09/02/09
Khoá 47 TD-QP
Học từ 09/0/.09
Khoá 48 GDTC, TD-QP
Khoá 49 GDTC, TD-QP
 
2
+ 1.2.3-Sinh lý TDTT-P:B2-101
                   (Cô Khuê)
+ 7.8-TDDD&NĐ N1 (Cô Thư)
+ 9.10-TDDD&NĐ N2 (Cô Thư)
+ 1.2.3-CMNhảy N1
          (Thầy Lục)
+ 7.8.9 Bơi lặn N1
      (Thầy Hồng)
 
 
+ Điền Kinh 2- 7.8-N1, 9.10-N2
+ Bóng chuyền 8.9.10 - N1
 
 
3
+ 1.2 - SlýTDTT (Cô Khuê)
+ 3.4–Tlý Học TDTT(Cô T.Anh)
+ 7.8-Bơi lặn N1 (Thầy Hồng)
+ 9.10-Bơi lặn N2 (Thầy Hồng)
+ 1.2.3- CMNhảy N2 (Thầy Lục)
+ 7.8-Bóng đá N1 (Thầy Hải)
+ 9.10-Bóng đá N2 (Thầy Hải)
 
+ Thể dục 2 - 3.4 – 9.10
+ Thể dục 3 - 3.4 – 9.10
+ Bóng chuyền 8.9.10 - N3
+ Điền kinh 2 - 7.8 – N1, 9.10 - N2
 
 
4
+ 1.2.3-Slý người&Scơ(Cô Khuê)
+ 7.8- N1 (Thầy Thắng)
+ 9.10- N2 (Thầy Thắng)
+ 1.2.3.4- Tlý,GDhọc QS,TLýTDTT
              (Cô T.Anh)
+ 7.8.9- Bơi lặn N2 (ThầyHồng)
+ Bóng chuyền - 1.2.3 - N2
+ Bóng chuyền – 8.9.10 - N1
+ Thể dục 3 - 9.10
+ Điền kinh 3 – 4.5 – N1
 
5
+ 4.5-PPNCKH TDTT
         (Cô Hương)
+ 7.8-Bóng đá N2 (Thầy Hải)
+ 9.10- Bóng đá N1 (Thầy Hải)
+ Bóng chuyền - 8.9.10 - N3
+ Điền kinh 3 – 9.10 – N1, 9.10 - N2
 
TDục 1 - N1- 7,8,9,10
 
6
+ 7.8 - Bơi lặn N1 (Thầy Hồng)
+ 9.10 - Bơi lặn N2 (Thầy Hồng)
+ 1.2.3.4- PPGD bộ môn TDTT 1,2
         (Thầy Lục + Thầy Thành)
+ 7.8-N1,9.10-N2 CM N(Thầy Lục)
+ Bóng chuyền - 1.2.3 - N2
+ Thể dục 2 – 7.8
+ Điền kinh 3 – 9.10 – N2
ĐKinh 2 - N1 – 1,2,3,4
TDục 1 - N1- 7,8,9,10
7
 
 
+ Cờ vua-Trò chơi-Đá cầu – 1.2.3.4 N1
+ Cờ vua-Trò chơi-Đá cầu – 7.8.9.10 N2
ĐKinh 2 - N1 – 1,2,3,4
 
CN
 
 
+ Cờ vua-Trò chơi-Đá cầu – 1.2.3.4 N1
+ Cờ vua-Trò chơi-Đá cầu – 7.8.9.10 N2
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP HỆ KHÔNG CHUYÊN HỌC GDTC
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009

Thứ  
Tiết
Khoá 48/ Lớp
Khoá 49/Lớp
Ghi chú
2
1+2
6, 18, 24
17, 31,50
 
3+4
19, 30, 33
18, 37, 47
 
7+8
1, 5
25, 42
 
9+10
23
11, 21, 43
 
3
1+2
22, 25, 41
30,38, 51
 
3+4
50
34, 40, 53
 
7+8
10, 31, 51
12, 6
 
9+10
7
15,28, 5,
 
4
1+2
2, 40, 42
27, 32, 39
 
3+4
4, 9, 34
44, 52
 
7+8
11, 26, 32
3, 13
 
9+10
21, 49
8, 19
 
5
1+2
5, 12, 15
22, 45, 48
 
3+4
14, 38, 54
33, 54
 
7+8
27, 29, 35
4
 
9+10
3, 16, 48
2, 14, 36,
 
6
1+2
36, 37, 43
24, 35, 49
 
3+4
20, 46, 8
23, 29, 55
 
7+8
 
10, 41
 
9+10
 
16, 46, 9
 
7
1+2
 
 
 
3+4
 
 
 
7+8
 
 
 
9+10