Bìa chính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 
 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
TỰA ĐỀ CỦA LUẬN VĂN
 
 
 
                                            Sinh viên thực hiện
 
                                             VINH, 200..
 
 
 
 
 
 
 
 
                Bìa sơ mi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 
 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
TỰA ĐỀ CỦA LUẬN VĂN
                                         Chuyên ngành (nếu có)
 
 
                                              GVHD:
                                            Sinh viên thực hiện:
 
 
                                             VINH, 200..
 
 
 
               Trang i: Lời cảm ơn
               Trang ii: Mục lục
               Trang iii: Danh mục bảng biểu
                       Bảng 1.1 (Phần tổng quan nếu có)                                                    3 (trang)
                       Bảng 2.1 (Phần đối tượng, phương pháp nghiên cứu nếu có)
                       Bảng 3.1. Các test đánh giá………………….            14 (trang)              
                Trang iv: Danh mục hình vẽ
                       Hình 3.1. Sự phát triển… ………..                               18 (trang)
                Trang v: Danh mục các chữ viết tắt
 
                ĐẶT VẤN ĐỀ (lý do chọn đề tài)- Bắt đầu đánh số trang từ 1.
…………………………………………………………………………………………………………………………
                   Mục tiêu đề tài:
                         1…….
                         2…….
                          …….

                 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN
                         1.1……
                         1.1.1.
                         1.2.
                       (Nếu có bảng hoặc biểu đồ trong phần này thì ghi: bảng 1.1; bảng 1.2….. hoặc biểu đồ 1.1)
 
                 CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU           
                         2.1. Đối tượng
                         2.2. Phương pháp nghiên cứu
                         2.3. Địa điểm nghiên cứu
                         2.4. Thiết kế nghiên cứu
                                     (Mô tả cách bố trí nghiên cứu)
                               (Trong phần này nếu có sơ đồ nghiên cứu hoặc bảng số liệu thì bắt đầu bằng 2.1……)
 
                   CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN  
                          3.1……..
                          3.2………..
                                             (Ghi các bảng và biểu đồ theo thứ tự từ 3.1…….)

                                                        KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
                                 -          Kết luận theo mục tiêu (có bao nhiêu mục tiêu thì có bấy nhiêu kết luận)
                                 -          Kiến nghị cũng ghi theo thứ tự 1,2,3…..   
 
 
  
TÀI LIỆU THAM KHẢO
                                     Cách viết tài liệu tham khảo
                 Cách sắp xếp: tài liệu tiếng việt dựa vào tên tác giả; tài liệu tiếng nước ngoài dựa vào họ tác giả ở để sắp xếp thứ tự theo vần A, B, C….
                                Tài liệu tham khảo sách là sách:
                            Nguyễn Văn A, Trần Văn B (2008), Phương pháp giáo dục thể chất, Nhà xuất bản TDTT .
 
                             Tài liệu tham khảo là luận văn
                              Nguyễn Văn B (2008),  Xây dựng bài tập bổ trợ……., Luận văn tốt nghiệp ngành GDTC .
 
                               Tài liệu tham khảo là đề tài
                               Trần Thị M (2007), Nghiên cứu xây dựng bài tập……, Đề tài cấp….
 
                               Tài liệu tham khảo là bài báo
                               Đậu Thị B, Lê Văn B (2008), “Đánh giá tác dụng……”, Tạp chí (Kỷ yếu) ….., trang x-y
 
                    PHỤ LỤC
                          Phụ lục A hoặc 1                    
                          Phụ lục B……..                    
                          Phụ lục C………
 
                     Một vài lưu ý
  • Căn lề: trên: 3,5 cm ; dưới 3cm; trái 3,5 cm; phải 2,5cm.
  • Giãn dòng: 1.5 lines
  • Đánh số trang ở phía trên
  • Nếu là bảng số liệu thì ghi tiêu đề bảng ở trên bảng; nếu là biểu đồ thì ghi tiêu đề biểu đồ ở dưới biểu đồ.
  • Số trang được đánh từ phần đặt vấn đề đến hết tài liệu tham khảo.
  • Font chữ: VnTime hoặc Times New Roman – Cỡ chữ 14