Nội dung chính:

- Phân công, kiểm tra về kế hoạch giảng dạy của cán bộ trong toàn đơn vị

- Triển khai và lập kế hoạch về công tác cơ sở vật chất trong năm học mới

- Chuẩn bị Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Khoa GDTC