Thời gian:  9h30 ngày 15 tháng 8 năm 2016

Địa điểm: Phòng Trưởng khoa

Chủ trì: Trưởng khoa

Thành phần: BCN khoa , CT công đoàn, Trưởng bộ môn PPGD

I. Nội dung giao ban

1. Triển khai các nội dung công tác trong tuần lễ  của  nhà trường và đơn vị

2. Thông qua kế hoạch năm học 2016 -2017  của đơn vị lần cuối nộp nhà trường

3. Chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch dạy hè tại cơ sở II

4. Chỉ đạo công tác cán bộ giảng dạy tổ PPGD

5. Chỉ đạo triển khai thực hiện đề tài trọng điểm cấp trường CDIO