Thời gian:  9h30 ngày 08 tháng 8 năm 2016

Địa điểm: Phòng Trưởng khoa

Chủ trì: Trưởng khoa

Thành phần: BCN khoa

I. Nội dung giao ban

1. Triển khai các nội dung công tác trong tuần lễ  của  nhà trường và đơn vị

2. Thông qua kế hoạch năm học 2016 -2017 của đơn vị

3. Chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch dạy hè tại cơ sở II