TT

Tên seminar

Giảng viên

Thời gian

Ngày/tháng

Địa điểm

1

Xây dựng một số bài tập bổ trợ nâng cao chất lượng thực hiện nhóm độ khó A trong môn Aerobics 4

Trần Thị Ngọc Lan

13h30

23/11/13

Phòng 86 (chuyên toán cũ)

2

Xây dựng động cơ học tập cho sinh viên k54 chuyên ngành GDTC

Nguyễn Mạnh Hùng

8h50

07/12/13

Phòng 86 (chuyên toán cũ)