I. Tổ thể dục đăng ký dự giờ thăm lớp

  1. Trần thị Ngọc Lan  19/10
  2. Văn Đình Cường 14/10
  3. Dương Trọng Bình 18/10
  4. Nguyễn Mạnh Hùng 20/10

 

II. Báo cáo Seminar:

  • Báo cáo viên: Trần Thị Ngọc Lan.
  • Tên seminar: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC
  • Thời gian:  ngày 18/18 vào lúc 14h30
  • Địa điểm: Văn phòng khoa GDTC.