Họp Bộ môn Điền kinh, tháng 03/2015

- Thời gian: 10h00, ngày 17/03/2015

- Địa điểm: VPK GDTC.

- Thành phần: CB, GV bộ môn Điền kinh