CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP K46 GDTC

 

HỌC PHẦN: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chương II. Nguyên tắc chung của hệ thống giáo dục thể chất.
- Nguyên tắc phát triển toàn diện cân đối nhân cách.
- Nguyên tắc tăng cường sức khoẻ.
- Nguyên tắc kết hợp giáo dục thể chất với lao động và quốc phòng.
Chương III. Các phương tiện giáo dục thể chất.
- Bài tập thể chất là phương tiện chuyên môn cơ bản của giáo dục thể chất.
Chương IV. Các phương pháp giáo dục thể chất.
-  Lượng vận động và quãng nghỉ là thành tố cơ bản của phương pháp giáo dục thể chất.
-  Các phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ.
Chương V. Các nguyên tắc giáo dục thể chất.
- Nguyên tắc tự giác tích cực.
- Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hoá.
- Nguyên tắc tăng tiến.
Chương VI. Giảng dạy động tác.
- Giai đoạn giảng dạy ban đầu.
- Giai đoạn giảng dạy đi sâu
- Giai đoạn củng cố và tiếp tục hoàn thiện
Chương VII. Giáo dục các tố chất vận động.
- Giáo dục sức nhanh.
- Giáo dục sức mạnh.
 
 
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN I,II (2,5 đvht)
         Phần A: Phương pháp giảng dạy bộ môn thể dục
Chương I.
-  Những đặc điểm về phương pháp của thể dục.
-  Thể dục là môn khoa học giáo dục
Chương II.
1. Các nguyên tắc giảng dạy thể dục:
-  Nguyên tắc tự giác tích cực.
-  Nguyên tắc trực quan.
-  Nguyên tắc phù hợp.
-  Nguyên tắc hệ thống.
-  Nguyên tắc tăng tiến
2. Các phương pháp giảng dạy thể dục:
- Phương pháp dạy học động tác toàn bộ
- Phương pháp dạy học động tác phân chia
- Phương pháp tập dẫn dắt
- Phương pháp tập bổ trợ
- Phương pháp tập luyện và các hình tức tập luyện
- Phương pháp sửa chữa động tác sai        
           Phần B: Phương pháp giảng dạy bộ môn điền kinh
PHẦN I: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn điền kinh.
- Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn chạy cự ly ngắn.
- Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy xa.
- Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy cao.
PHẦN II: Phương pháp tổ chức trọng tài và một số điều luật cơ bản của
điền kinh.
-  Công tác tổ chức đại hội điền kinh.
-  Phương pháp trọng tài điền kinh.
PHẦN III: Phương pháp huấn luyện các môn điền kinh và biên soạn
chương trình giảng dạy điền kinh.
- Huấn luyện trong các thời kỳ của một năm.
- Cách biên soạn chương trình giảng dạy và giáo trình giảng dạy điền kinh.
 
 
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN III(2,5 đvht)
Chương I: Khái quát chung
1.    Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các môn bóng
1.1. Khái niệm cơ bản.
1.2. Mục đích của giảng dạy và huấn luyện.
1.3. Một số điểm cơ bản khi giảng dạy kỹ thuật các môn bóng.
1.4. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật.
1.5. Phương pháp sửa chữa sai lầm.
Chương II: Phương pháp giảng dạy kỹ, chiến thuật môn bóng chuyền.
1.      Phương pháp giảng dạy chuyền bóng cao tay.
1.1.   KháI niệm.
 
 
 
    CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP K46 TD-QP
 
HỌC PHẦN: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 
Chương III. Các phương tiện giáo dục thể chất.
-          Bài tập thể chất là phương tiện chuyên môn cơ bản của giáo dục thể chất.
Chương IV. Các phương pháp giáo dục thể chất.
-   Lượng vận động và quãng nghỉ là thành tố cơ bản của phương pháp giáo dục thể chất.
-   Các phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ.
-   Phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu.
Chương V. Các nguyên tắc giáo dục thể chất.
-   Nguyên tắc tự giác tích cực.
-   Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hoá.
-   Nguyên tắc tăng tiến.
Chương VI. Giảng dạy động tác.
-   Giai đoạn giảng dạy ban đầu.
-   Giai đoạn giảng dạy đi sâu
-   Giai đoạn củng cố và tiếp tục hoàn thiện.
Chương VII. Giáo dục các tố chất vận động.
-   Giáo dục sức nhanh.
-   Giáo dục sức mạnh.
 
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN I
Chương II.
1. Các nguyên tắc giảng dạy thể dục:
-   Nguyên tắc tự giác tích cực.
-   Nguyên tắc trực quan.
-   Nguyên tắc phù hợp.
-   Nguyên tắc hệ thống.
-   Nguyên tắc tăng tiến
2. Các phương pháp giảng động tác thể dục:
- Phương pháp dạy học động tác toàn bộ
- Phương pháp dạy học động tác phân chia
- Phương pháp tập dẫn dắt
- Phương pháp tập bổ trợ
- Phương pháp tập luyện và các hình tức tập luyện
- Phương pháp sửa chữa động tác sai
 
 HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG BỘ MÔN II
PHẦN I: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn điền kinh.
-  Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn chạy cự ly ngắn.
-  Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy xa.
-  Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy cao.
PHẦN II: Phương pháp tổ chức trọng tài và một số điều luật cơ bản của
 điền kinh.
-  Phương pháp trọng tài điền kinh.
PHẦN III: Phương pháp huấn luyện các môn điền kinh và biên soạn
chương trình giảng dạy điền kinh.
-  Cách biên soạn chương trình giảng dạy và giáo trình giảng dạy điền kinh.